Služby

Advokátní kancelář Mgr. Sofie Pondikasové již více než 10 let poskytuje kvalitní právní služby svým klientům. Naším stavebním kamenem je profesionalita, spolehlivost a osobní přístup ke klientům i partnerům. Právní servis poskytujeme v široké škále právních oblastí. Samozřejmostí je přístup do placených rozhraní evidence exekucí či katastrálního úřadu. Za pomoci odborného kolektivu naší advokátní kanceláře zaručujeme efektivní cestu k řešení problému a maximální úsilí při obstarávání záležitostí klientů.

Poskytované služby:


V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, jsou pro Vás důležitá tato obchodní sdělení:

 - cena našich služeb je stanovena na základě dohody s klientem, nebo dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), odkaz naleznete zde.

 - ukončení závazku ve vztahu advokáta a klienta se řídí následujícím:

1) Advokát je povinen smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 19 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

2) Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost. Advokát je oprávněn takto postupovat také tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů.

3) Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.

4) Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

5) Výpovědní dobu je možné sjednat pouze pro případ výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb ze strany advokáta podle bodu 2 věty první (viz výše) nebo ze strany klienta; výpovědní doba však nesmí být delší než tři měsíce.

6) Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi podle odstavců 1 až 5 nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

 - zde je k nahlédnutí vzorová Smlouva o poskytování právních služeb


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


Ochrana osobních údajů

Pro klienty:

  • Advokátka tímto informuje, že o klientech, kterým poskytuje právní služby na základě smlouvy o poskytování právních služeb (dále jen "smlouva"), zpracovává osobní údaje, které jí klient sdělil v rámci této smlouvy (nejčastěji tedy jméno, příjmení, rodné číslo, adresu bydliště, kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu) případně i další údaje podle charakteru věci, ve které jej zastupuje (např. osobní stav, zdravotní stav apod.). Tyto osobní údaje advokátka zpracovává pro účely plnění ze smlouvy a dále nejméně 5 let po jejím ukončení z důvodu povinnosti archivovat ukončené spisy, nevyplývá-li z obecně závazných předpisů lhůta delší. Advokátka dále klienty informuje, že jejich osobní údaje může za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu poskytnout dále jiným osobám, vyžaduje-li to charakter poskytované právní služby (např. zaslání návrhu zpracovávané smlouvy druhé smluvní straně, mimosoudní jednání s druhou stranou sporu, písemná podání k orgánům veřejné správy apod.).

Pro další osoby:

  • Advokátka zpracovává též osobní údaje jiných osob, než jsou její klienti, zejm. se jedná o osobní údaje osob, se kterými přichází do styku v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb pro klienta (nejčastěji druhá smluvní strana, druhá strana sporu, zástupci stran, kontaktní osoby veřejné správy apod.), případně osob, se kterými jedná ve svých vlastních věcech (nejčastěji obchodní partneři a jiní dodavatelé). O těchto osobách v závislosti na charakteru věci, ve které klienta zastupuje, zpracovává nejčastěji jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu (výjimečně i datum narození či bydliště, vyplývá-li to z povahy věci). Osobní údaje těchto osob advokátka zpracovává z důvodu oprávněného zájmu při plnění ze smlouvy pro klienta, splnění podmínek dle zákona o advokacii, či potřeby dalšího očekávaného kontaktu s osobou, o které jsou osobní údaje uchovávány, a to nejméně 5 let po ukončení smlouvy s klientem, případně po dobu 2 let, nejde-li o případ plnění ze smlouvy pro klienta.

Osobní údaje advokátka zpracovává v elektronické a listinné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje klientů nebo dalších osob mohou být poskytnuty také v nezbytném rozsahu třetím osobám, jde-li o zpracování účetnictví advokátní kanceláře či IT podporu využívaného technického zařízení advokátní kanceláře. S těmito subjekty má advokátka smluvní vztah a tyto se jí zavázaly k mlčenlivosti a k nakládání s osobními údaji v souladu s předpisy EU a ČR. Advokátka dále informuje klienty a další osoby, že mají právo na opravu osobních údajů a mohou vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů. Klient a další osoby mají také právo podat proti zpracování osobních údajů advokátkou stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Požádá-li klient nebo další osoby o informaci o zpracování svých osobních údajů, je advokátka povinna jim tyto informace předat, má však právo za poskytnutí takových informací požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+420 545 215 201
+420 774 922 784
sekretariat@akpondikasova.eu
zti645w

INSOLVENČNÍ KANCELÁŘ

+420 545 215 201
+420 774 722 776
insolvence@akpondikasova.eu
76tyeai

ADRESA

Advokátní kancelář:
Mgr. Sofie Pondikasová
Vrchlického sad 1894/4
​602 00 Brno-střed

MÁTE DOTAZ?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám