Fyzické osoby

Občanské právo

 • smluvní agenda

  • návrhy a příprava nových smluv

  • zhodnocení a připomínkování předložených smluv

  • účast na jednáních při uzavírání smluv

  • zpracování a kontrola procesních doložek (rozhodčí smlouva, prorogace, rozhodné právo, …)

 • procesní agenda

  • zastupování před soudy

   • vypracování a podání žalob a jiných návrhů

   • vypracování a podání platebních rozkazů a směnečných platebních rozkazů

   • uzavírání soudních smírů

   • jednání u soudu

   • vypracování a podání opravných prostředků, ústavních stížností

  • zastupování v exekučním řízení

   • vypracování a podání exekučních návrhů

   • jednání s exekučním orgánem

   • vypracování a podání opravných prostředků

   • obrana proti neoprávněné exekuci

  • zastupování v rozhodčím řízení

   • vypracování a podání rozhodčích žalob

   • uzavírání smírů

   • jednání u rozhodce

   • obrana proti rozhodčímu nálezu

 • vymáhání pohledávek

  • zpracování a podání předžalobních upomínek dlužníkům

  • uzavírání dohod o uznání dluhu a o narovnání, smluv o postoupení pohledávek

  • zahájení soudních řízení

  • zahájení insolvenčních řízení

  • zhodnocení efektivnosti vymáhání pohledávek

 • převody nemovitostí

Obchodní právo

 • společenstevní právo

  • zakládání obchodních korporací

  • změny zápisů obchodních korporací

  • změny společenských smluv a stanov

  • přeměny obchodních korporací – fúze, rozdělení, změna právní formy

  • převody obchodních podílů

  • zrušení a zánik obchodních korporací

  • likvidace obchodních korporací

 • právní servis bytových družstev a společenství vlastníků

Úpadkové (insolvenční) právo

 • komplexní řešení oddlužení osob

 • vypracování a podání:

  • insolvenčních návrhů pro dlužníky i věřitele

  • přihlášek pohledávek

  • popření pohledávek

 • zastupování v insolvenčním řízení

 • jednání s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem

Rodinné právo

 • smluvené rozvody

 • sporné rozvody

 • dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem

 • zúžení a rozšíření společného jmění manželů

 • zrušení a vypořádání společného jmění manželů

 • spory o výživné (děti, manželé)

Pracovní právo

 • zajišťujeme vypracování:

  • pracovních smluv

  • dohod o provedení práce a o pracovní činnosti

  • dohod o hmotné odpovědnosti

 • ukončení pracovních poměrů

 • nároky z titulu náhrady škody v pracovněprávních vztazích

 • poradenství při sporech se zaměstnavatelem

Správní právo

 • komunikace s úřady a zastupování před nimi

 • přestupková řízení

 • řízení ve věcech živnostenského oprávnění

 • řízení ve věcech sociálního zabezpečení

Směnečné právo

 • vystavování směnek cizích a vlastních

 • právní posouzení směnek a jejich platnosti

 • poradenství při převodu směnek

 • poradenství při směnečném rukojemství

 • uplatnění pohledávek ze směnek

 • obrana proti směnečným nárokům

Advokátní úschova, ověřování podpisů a další služby

 • úschova peněz

 • úschova listin (smluv, návrhů, prohlášení, …)

 • úschova cenných papírů (směnek, šeků, akcií, …)

 • úřední ověřování podpisů na listinách

 • konverze dokumentů

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+420 774 922 784
sekretariat@akpondikasova.eu
zti645w

INSOLVENČNÍ KANCELÁŘ

+420 774 722 776
insolvence@akpondikasova.eu
76tyeai

ADRESA

Advokátní kancelář:
Mgr. Sofie Pondikasová
Vrchlického sad 1893/3
​602 00 Brno-střed

MÁTE DOTAZ?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám