Insolvenční návrhy

Pro fyzické osoby (samostatně i pro manžele):

 • Po zpracování insolvenčního návrhu řešíme a zabezpečujeme průchod oddlužením a insolvenčním řízením jako celkem
 • Oddlužení je jeden z druhů insolvenčního řízení, ve kterém typicky fyzická osoba uspokojuje pod dohledem insolvenčního soudu a insolvenčního správce své věřitele alespoň v minimální míře (30 %) za účelem osvobození od povinnosti hradit zbylou část (až 70 %) svých závazků. Jedná se tak o poskytnutí možnosti „nového začátku“ pro oddlužovanou osobu. Splnění míry uspokojení věřitelů pro toto budoucí osvobození se děje splátkovým kalendářem, kdy dlužník měsíčně hradí stanovenou částku vypočtenou z jeho příjmu a který trvá nejdéle 5 let, nebo zpeněžením majetkové podstaty v případě, že dlužník nemá dostatečné měsíční příjmy, ale naopak vlastní cenné movité a nemovité věci, s nimiž je schopen míru uspokojení věřitelů splnit; tato varianta je zpravidla rychlejší. Možná je i kombinace obou způsobů, pokud by to mělo vést k efektivnějšímu uspokojení věřitelů.

 • Během insolvenčního řízení se pozastavuje počítání úroků, úroků z prodlení a smluvních pokut ze závazků dlužníka. Po dobu insolvenčního řízení nelze také provést výkon rozhodnutí či exekuci na majetek dlužníka; dlužník je tak insolvenčním řízením „chráněn“.

 • Po úspěšném skončení oddlužení jedním ze dvou výše uvedených způsobů (resp. jejich kombinací) je dlužníku vystaveno Usnesení dohlížejícího insolvenčního soudu o osvobození od povinnosti hradit zbylé neuspokojené části závazků. Toto Usnesení poté dlužník předkládá případným věřitelům, kteří by nadále chtěli jejich pohledávky po dlužníku doplatit, nebo soudním exekutorům.

 • Cena za zpracování insolvenčního návrhu činí 4.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje zpracování návrhu na základě dlužníkem doložených podkladů. K jejich kompletaci a shromáždění dostane klient od advokátky přehledné pokyny.


Pokud si vyberete naši advokátní kancelář, na první schůzce Vás čeká:

 • seznámení s insolvenčním řízením

 • předběžná kalkulace splátkového kalendáře, pokud máte představu o celkové výši svých závazků

 • představení možností insolvenčního řízení a navržení té optimální

 • předání Vašich podkladů k závazkům a příjmům

 • zodpovězení Vašich dotazů


Zpracováváme také insolvenční návrhy pro právnické osoby či fyzické osoby podnikatele k prohlášení konkursu na jejich majetek

 • Zajišťujeme řešení krizového managementu společnosti či podnikatele, zvážení nutnosti podání insolvenčního návrhu, celkové zhodnocení situace dlužníka

 • Konkurs je jeden z druhů insolvenčního řízení, ve kterém naopak (oproti oddlužení) své věřitele uspokojuje typicky právnická osoba či podnikatel, který má závazky ze své podnikatelské činnosti (podnikatelé s „nepodnikatelskými“ závazky mohou využít institutu oddlužení). Účelem tohoto řízení není osvobození od povinnosti hradit neuspokojené části závazků, nýbrž pouze řešit naléhavou platební neschopnost dlužníka. V rámci konkursního řízení je zpeněžována majetková podstata dlužníka k nejvyššímu možnému uspokojení jeho věřitelů. Podnikatelům fyzickým osobám s podnikatelskými závazky je pak navíc dána možnost po „projítí“ konkursem vstoupit do oddlužení a v něm usilovat o osvobození od zbylých závazků.


Proč si vybrat pro insolvenční návrh naši kancelář?

 • profesionální zajištění uvedených služeb

 • dlouholetá praxe a bohaté zkušenosti s insolvenčními návrhy

 • advokátka vykonává také funkci insolvenčního správce pro více než 180 dlužníků, známe tedy velmi dobře i „druhou stranu barikády“ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+420 774 922 784
sekretariat@akpondikasova.eu
zti645w

INSOLVENČNÍ KANCELÁŘ

+420 774 722 776
insolvence@akpondikasova.eu
76tyeai

ADRESA

Advokátní kancelář:
Mgr. Sofie Pondikasová
Vrchlického sad 1893/3
​602 00 Brno-střed

MÁTE DOTAZ?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám