Pro klienty

Ochrana osobních údajů

Pro klienty:

  • Advokátka tímto informuje, že o klientech, kterým poskytuje právní služby na základě smlouvy o poskytování právních služeb (dále jen "smlouva"), zpracovává osobní údaje, které jí klient sdělil v rámci této smlouvy (nejčastěji tedy jméno, příjmení, rodné číslo, adresu bydliště, kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu) případně i další údaje podle charakteru věci, ve které jej zastupuje (např. osobní stav, zdravotní stav apod.). Tyto osobní údaje advokátka zpracovává pro účely plnění ze smlouvy a dále nejméně 5 let po jejím ukončení z důvodu povinnosti archivovat ukončené spisy, nevyplývá-li z obecně závazných předpisů lhůta delší. Advokátka dále klienty informuje, že jejich osobní údaje může za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu poskytnout dále jiným osobám, vyžaduje-li to charakter poskytované právní služby (např. zaslání návrhu zpracovávané smlouvy druhé smluvní straně, mimosoudní jednání s druhou stranou sporu, písemná podání k orgánům veřejné správy apod.).

Pro další osoby:

  • Advokátka zpracovává též osobní údaje jiných osob, než jsou její klienti, zejm. se jedná o osobní údaje osob, se kterými přichází do styku v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb pro klienta (nejčastěji druhá smluvní strana, druhá strana sporu, zástupci stran, kontaktní osoby veřejné správy apod.), případně osob, se kterými jedná ve svých vlastních věcech (nejčastěji obchodní partneři a jiní dodavatelé). O těchto osobách v závislosti na charakteru věci, ve které klienta zastupuje, zpracovává nejčastěji jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu (výjimečně i datum narození či bydliště, vyplývá-li to z povahy věci). Osobní údaje těchto osob advokátka zpracovává z důvodu oprávněného zájmu při plnění ze smlouvy pro klienta, splnění podmínek dle zákona o advokacii, či potřeby dalšího očekávaného kontaktu s osobou, o které jsou osobní údaje uchovávány, a to nejméně 5 let po ukončení smlouvy s klientem, případně po dobu 2 let, nejde-li o případ plnění ze smlouvy pro klienta.

Osobní údaje advokátka zpracovává v elektronické a listinné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje klientů nebo dalších osob mohou být poskytnuty také v nezbytném rozsahu třetím osobám, jde-li o zpracování účetnictví advokátní kanceláře či IT podporu využívaného technického zařízení advokátní kanceláře. S těmito subjekty má advokátka smluvní vztah a tyto se jí zavázaly k mlčenlivosti a k nakládání s osobními údaji v souladu s předpisy EU a ČR. Advokátka dále informuje klienty a další osoby, že mají právo na opravu osobních údajů a mohou vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů. Klient a další osoby mají také právo podat proti zpracování osobních údajů advokátkou stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Požádá-li klient nebo další osoby o informaci o zpracování svých osobních údajů, je advokátka povinna jim tyto informace předat, má však právo za poskytnutí takových informací požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+420 774 922 784
sekretariat@akpondikasova.eu
zti645w

INSOLVENČNÍ KANCELÁŘ

+420 774 722 776
insolvence@akpondikasova.eu
76tyeai

ADRESA

Advokátní kancelář:
Mgr. Sofie Pondikasová
Vrchlického sad 1893/3
​602 00 Brno-střed

MÁTE DOTAZ?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám